• LAJMI I FUNDIT
 • Lame: Gjithë ALUIZNI në ristrukturim të plotë

  DEKLARATE SHTYPI

  Tiranë, 22.08.2017

  TE DHENA PER 4-VJEÇARIN

  Në këto ditë të fundit të këtij mandati, dëshiroj të ndaj me ju disa rezultate të arritura në këto 1000 ditë.

  Çështja e legalizimeve ka qenë kalë beteje i politikës për gati dy dekada. Ne ja dolëm ta zbresim politikën nga ky kalë dhe ti kthejmë legalizimet në çështje të njerëzve. Dhe për më tepër, duke propozuar një skemë që u duk si e pamundur në fillim, ndërsa është realitet tashmë: skemën e legalizimeve falas.

  Legalizimet u kthyen në një histori suksesi të kësaj Qeverie dhe ky është një fakt që sot askush nuk e ve më në diskutim.

  Image.png Më shumë

 • NJOFTIME
 • headALUIZNI

  Datë 05.12.2017

  NJOFTIM

  PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE

  Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Veri me adresë Rruga “Skënder Kosturi”, Tiranë, për të marrë njoftimin për të kryer pagesën e shërbimit për aplikim në llogarinë bankare të ZVRPP-së.

  Ju lutemi kërkoni emrin në listën e plotë në dokumentin bashkëlidhur këtij njoftimi.

  Më shumë
 • ALUIZNI

  Datë 05.12.2017

  NJOFTIM

  PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 2,4,5,6 DHE 10 KAT ME 2 KAT PARKIM NËNTOKË”, NË RR. “FREDERIK SHIROKA”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES “GORA SHPK”

  Pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tiranë-2, është administruar kërkesa për legalizim, nr 14775J prot., datë 15.09.2006, G-495/4 për legalizimin e shtesave anësore dhe ndryshimit të destinacionit në objektin me Leje Ndërtimi, sipas Vendimit të K.RR.T. nr. 43, datë 04.02.2003.

  Në lidhje me procedurën e legalizimit të këtij ndërtimi, është njoftuar subjekti “GORA” SHPK, për detyrimin ligjor të plotësimit të dokumentacionit të domosdoshëm sipas shkresës nr. 2273/2 prot., datë 16.10.2017.

  Në zbatim të pikës 1 gërma b) të VKM nr 19, datë 11.01.2017, “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objekteve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënies”, subjekti i sipërcituar nuk ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar, për pasojë ky proces do të vijojë në favor të poseduesve të njësive individuale.

  Poseduesit e njësive individuale duhet të dorëzojnë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e këtij afishimi publik, dokumentacionin që provon marrëdhenien juridiko-civile me subjektin ndërtues “Gora”, SHPK.:

  • Kontratë porosie dhe ose kontratë sipermarrëje, (e noterizuar)
  • Çertifikatë familjare të lëshuar për gjendjen familjare në datën e nënshkrimit të kontratës sipas pikës 1.
  • Fotokopje kartë identiteti
  • Akt-ekspertizë e qëndrueshmërisë së objektit, i përgatitur nga një inxhinier konstruktor i liçensuar (ky dokument është i përbashkët për të gjithë banorët).

   

   

  Më shumë
 • republikaeshqiperise

  AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

  SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR

  VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE

  Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar VKM Nr.289, datë 17.5.2006 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave/ndërtimeve informale (ALUIZNI), pika 7, shpallet konkurimi për pozicionin:

  Drejtor, Kategoria: III-a/1 & III-b

  Në Drejtoritë rajonale të ALUIZNI-t:

  Tiranë, Durrës, Berat,  Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Kavajë, Korçë, Krujë, Kukës, Lezhë, Lushnje, Sarandë, Shkodër dhe Vlorë. Më shumë

email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face