• LAJMI I FUNDIT
 • Tiranë, më 28 .03.2018

   Mbi fenomenet korruptive të vërejtura gjatë kontrolleve të kryera nga ZQRPP në lidhje me regjistrimet e AMTP (toka bujqësore).

   

  Përmbledhje të problematikave të konstatuara, nga kontrollet e ushtruara në zbatim të Urdhërave të Kryeregjistruesit.

  Më shumë
 • Lame: Gjithë ALUIZNI në ristrukturim të plotë

  DEKLARATE SHTYPI

  Tiranë, 22.08.2017

  TE DHENA PER 4-VJEÇARIN

  Në këto ditë të fundit të këtij mandati, dëshiroj të ndaj me ju disa rezultate të arritura në këto 1000 ditë.

  Çështja e legalizimeve ka qenë kalë beteje i politikës për gati dy dekada. Ne ja dolëm ta zbresim politikën nga ky kalë dhe ti kthejmë legalizimet në çështje të njerëzve. Dhe për më tepër, duke propozuar një skemë që u duk si e pamundur në fillim, ndërsa është realitet tashmë: skemën e legalizimeve falas.

  Legalizimet u kthyen në një histori suksesi të kësaj Qeverie dhe ky është një fakt që sot askush nuk e ve më në diskutim.

  Image.png

  Më shumë
 • NJOFTIME
 • DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANË-2

  Nr. 1099 prot.                                                         Tiranë, më 03.05.2018

  SHPALLJE

  MBI PROCEDURËN E LEGALIZIMIT

  Në përmbushje të pikës 1, gërma b), pikës 3, si dhe pikës 6), të VKM-së, nr. 19, datë 11.01.2017, “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objektve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënien”, procedura e legalizimit e objektit të pajisur me Leje Ndërtimi sipas Vendimit nr. 8, dt. 19.01.2000”, në Rr. “Petro Nini Luarasi”, do të vijojë në favorë të poseduesve të njësive individuale.

  Më shumë
 • headALUIZNI

  Datë 05.12.2017

  NJOFTIM

  PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE

  Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Veri me adresë Rruga “Skënder Kosturi”, Tiranë, për të marrë njoftimin për të kryer pagesën e shërbimit për aplikim në llogarinë bankare të ZVRPP-së.

  Ju lutemi kërkoni emrin në listën e plotë në dokumentin bashkëlidhur këtij njoftimi.

  Më shumë
 • ALUIZNI

  Datë 05.12.2017

  NJOFTIM

  PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 2,4,5,6 DHE 10 KAT ME 2 KAT PARKIM NËNTOKË”, NË RR. “FREDERIK SHIROKA”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES “GORA SHPK”

  Pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tiranë-2, është administruar kërkesa për legalizim, nr 14775J prot., datë 15.09.2006, G-495/4 për legalizimin e shtesave anësore dhe ndryshimit të destinacionit në objektin me Leje Ndërtimi, sipas Vendimit të K.RR.T. nr. 43, datë 04.02.2003.

  Në lidhje me procedurën e legalizimit të këtij ndërtimi, është njoftuar subjekti “GORA” SHPK, për detyrimin ligjor të plotësimit të dokumentacionit të domosdoshëm sipas shkresës nr. 2273/2 prot., datë 16.10.2017.

  Më shumë
email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face