Tiranë, më 28 .03.2018  Mbi fenomenet korruptive të vërejtura gjatë kontrolleve të kryera nga ZQRPP në lidhje me regjistrimet e AMTP (toka bujqësore).   Përmbledhje të problematikave të konstatuara, nga kontrollet e ushtruara në zbatim të Urdhërave të...
Më Shumë