DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Nr.1992 prot.                                                          Tiranë, më 16.05.2018 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANII DHE SHËRBIMESH 3 KAT ME 5 KAT ME NËNÇATI DHE 2 KAT BODRUM, NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË”, NË EMËR...
Më Shumë