Regjistrimi i objekteve përpara 1991

Të nderuar qytetarë, Në datë 18.7.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 442 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË KALIMIT TË PRONËSISË E TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, TË NDËRTUARA DERI MË 10.8.1991 DHE TË TRUALLIT FUNKSIONAL TË TYRE”. Procedurat e kalimi...
Më Shumë

Tiranë, më 13.09.2018  DEKLARATË SHTYPI VKM PËR BANESAT E NDËRTUARA PARA 1991 Në korrik 2018, Qeveria miratoi Vendimin 442: “Për regjistrimin e Banesave të ndërtuara para vitit 1991”. Ky Vendim i Këshillit të Ministrave, shërben si bazë ligjore për dhënien e dokumentit t...
Më Shumë