DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Tiranë, më 01.10.2018 SHPALLJE PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I THATË NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES SHOQËRIA “2t” DH...
Më Shumë