DREJTORIA E ALUIZNI-t SHKODËR Tiranë, më 08.02.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave vendosi, në mbledhjen e radhës, miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë, në favor të subjekteve përfituese, për 200 parcel...
Më Shumë