Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlore

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË 27.02.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objektev...
Më Shumë