Comment are off

Denonco përfshirjen e nëpunësve në fushatë

Në zbatim të VKM nr. 473 datë 01.06.2017, “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqiperise për vitin 2017”, këtu mund të denonconi çdo rast të përfshirjes apo nxitjes së nëpunësve të Agjencisë së Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale në veprimtari politike, brenda orarit zyrtar të punës, në kuadër të këtyre zgjedhjeve.

Kontakt:

Erjon Zoto

Tel: 066 604 4142