VKM për shpërblimin e pronarëve, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale për të disa qarqe. Më...
Më Shumë

Vendimi i Këshillit të Ministrave, lista emërore e kalimit të pronësisë

Vendimi i plotë i Këshillit të Ministrave; V E N DIM PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE Në mbështetje të nenit 100 të...
Më Shumë

VENDIM Nr. 589, DATE 10.09.2014 “PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE TE EVIDENTIMIT FIZIK, NE TERREN, TE NDERTIMEVE PA LEJE/SHTESAVE NE NDERTIME ME LEJE, TE ORGANEVE DHE DOKUMENTACIONIT PER PROPOZIMIN DHE MIRATIMIN E ZONAVE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve  10  e  45/1,  pika  1,  të  ligjit  nr.  9482  datë 3.4.2006,  “Për  legalizimin,  urbanizimin  dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të...
Më Shumë

VENDIM Nr. 488, DATE 22.07.2014 “PER PERCAKTIMIN E ÇMIMIT FAVORIZUES TE SHITJES SE PARCELES NDERTIMORE PER NDERTIMET PA LEJE NE FUNKSION BANIMI DHE TE PERZIER, TE SUBJEKTEVE QE PERFITOJNE FALJE TE PAGESES, SI DHE TE MENYRES E AFATEVE TE PAGESES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 7, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje “, të...
Më Shumë

VENDIM Nr. 485, DATE 16.07.2014 PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN Nr. 289 “PER ORGANIZAIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISE SE LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMORE INFORMALE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 46, të ligjit nr. 9482, datë 16.2.2006,  “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me...
Më Shumë

V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE, SHTESAVE ANËSORE APO NË LARTËSI, TË NDËRTUARA NGA SHOQËRIA “HAWAI-ALB”, SH.P.K.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 43/1, të ligjit nr.9482 datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me...
Më Shumë

VENDIM Nr.411 PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE TIPIN E FORMULARIT TË LEJES SË LEGALIZIMIT

(ndryshuar me VKM-në nr.40, datë 11.1.2012) Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 28 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin ...
Më Shumë

VENDIM Nr . 1180 PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR LEGALIZIM DHE MBLEDHJEN E ADMINISTRIMIN E TË ARDHURAVE TË PROCESIT TE LEGALIZIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 32, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, ”Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, me...
Më Shumë
12